MODLITWY

Modlitwa to nasza rozmowa z Bogiem. On nas powołał do życia i dał dar rozmowy z Sobą, już tu na ziemi.

MAŁY KATECHIZM

Ojcze nasz
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.


Zdrowaś Maryjo
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Chwała Ojcu
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Pod Twoją obronę
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.


Modlitwa do Anioła Stróża
Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój,
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze do pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.


Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną; 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno; 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił; 4. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo żył i dobrze ci się powodziło na ziemi; 5. Nie zabijaj; 6. Nie cudzołóż; 7. Nie kradnij; 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu; 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego; 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Pięć przykazań kościelnych
1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. pobożnie uczestniczyć i powstrzymywać się od prac niekoniecznych; 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się; 3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć komunię świętą; 4. Posty nakazane zachowywać i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach; 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.


Dwa przykazania miłości (Mt 22,37)
1. Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i ze wszystkich sił swoich. 2. Będziesz miłował bliżniego swego jak siebie samego.


Wyznanie wiary (Skład Apostolski)
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


Wyznanie wiary (mszalne) – Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie
Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.


Główne prawdy wiary
1. Jest jeden Bóg; 2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze; 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty; 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia; 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna; 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.


5 warunków Sakramentu Pokuty
1. Rachunek sumienia; 2. Żal za grzechy; 3. Mocne postanowienie poprawy; 4. Szczera spowiedź; 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i ludziom


7 Sakramentów świętych
1. Chrzest; 2. Bierzmowanie; 3. Eucharystia; 4. Pokuta; 5. Namaszczenie chorych; 6. Kapłaństwo; 7. Małżeństwo


7 grzechów głównych
1. Pycha; 2. Chciwość; 3. Nieczystość; 4. Zazdrość; 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu; 6. Gniew; 7. Lenistwo.


7 cnót przeciwnych grzechom głównym
1. Pokora; 2. Hojność; 3. Czystość; 4. Miłość; 5. Umiarkowanie; 6. Cierpliwość; 7. Gorliwość i pracowitość.


Dary Ducha Świętego
1. Dar mądrości; 2. Dar rozumu; 3. Dar umiejętności; 4. Dar rady; 5. Dar męstwa; 6. Dar pobożności; 7. Dar bojaźni Bożej.


Owoce łaski Ducha Świętego
1. Miłość; 2. Radość; 3. Pokój; 4. Cierpliwość; 5. Łaskawość; 6. Dobroć; 7. Uprzejmość; 8. Cichość; 9. Wierność; 10. Skromność; 11. Wstrzemięźliwość; 12. Czystość.


Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego; 2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej; 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej; 4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej; 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia; 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.


Akty: wiary, nadziei, miłości i żalu

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.


Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.


Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.


Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie, grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.


3 cnoty Boskie
1. Wiara; 2. Nadzieja; 3. Miłość.


4 cnoty główne (kardynalne)
1. Roztropność; 2. Sprawiedliwość; 3. Umiarkowanie; 4. Męstwo.


Doskonałość chrześcijańska
1. Czyń dobrze; 2. Unikaj złego; 3. Naśladuj Chrystusa.


Rady ewangeliczne
1. Dobrowolne ubóstwo; 2. Dozgonna czystość; 3. Zupełne posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa.


Grzechy cudze
1. Radzić do grzechu; 2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć; 3. Zezwalać na grzech drugiego; 4. Pobudzać do grzechu; 5. Pochwalać grzech drugiego; 6. Milczeć na grzech cudzy; 7. Nie karać grzechu; 8. Pomagać do grzechu; 9. Uniewinniać grzech cudzy.


Grzechy wołające o pomstę do nieba
1. Umyślne zabójstwo; 2. Grzech sodomski; 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot; 4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom.


Najważniejsze dobre uczynki
1. Modlitwa; 2. Post; 3. Jałmużna.


Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć; 2. Sąd Boży; 3. Niebo albo piekło.


Uczynki miłosierne wobec ciała
1. Głodnych nakarmić; 2. Spragnionych napoić; 3. Nagich przyodziać; 4. Podróżnych w dom przyjąć; 5. Więźniów pocieszać; 6. Chorych nawiedzać; 7. Umarłych grzebać.


Uczynki miłosierne wobec duszy
1. Grzeszących upominać; 2. Nieumiejętnych pouczać; 3. Wątpiącym dobrze radzić; 4. Strapionych pocieszać; 5. Krzywdy cierpliwie znosić; 6. Urazy chętnie darować; 7. Modlić się za żywych i umarłych.


Osiem błogosławieństw (Mt 5,3-11)
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, ktorzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.


Tajemnice Różańca św.
Część I – tajemnice radosne
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Nawiedzenie św. Elżbiety; 3. Narodzenie Pana Jezusa; 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni; 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

 
Część II – tajemnice światła
1. Chrzest Jezusa w Jordanie; 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie; 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia; 4. Przemienienie na górze Tabor; 5. Ustanowienie Eucharystii.

 
Część III – tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu; 2. Biczowanie Pana Jezusa; 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa; 4. Droga krzyżowa Pana Jezusa; 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

 
Część IV – tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa; 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa; 3. Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów; 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 5. Ukoronowanie N.M.P. na Królową nieba i ziemi.

 
Kiedy którą część odmawiamy?
Część I – taj. radosne: poniedziałek, sobota
Część II – taj. światła: czwartek
Część III – taj. bolesne: wtorek, piątek
Część IV – taj. chwalebne: środa, niedziela


Stacje Drogi Krzyżowej
1. Jezus na śmierć skazany; 2. Jezus bierze krzyż na swe ramiona; 3. Pierwszy upadek pod krzyżem; 4. Jezus spotyka swoją Matkę; 5. Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż; 6. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi; 7. Drugi upadek pod krzyżem; 8. Jezus napomina płaczące niewiasty; 9. Trzeci upadek pod krzyżem; 10. Obnażenie z szat; 11. Jezus przybity do krzyża; 12. Jezus umiera na krzyżu; 13. Jezus zdjęty z krzyża; 14. Jezus złożony do grobu.


Uwielbienie Najświętszego Sakramentu
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz, zawsze, i na wieki wieków. Amen.


Anioł Pański
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
– I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…
Oto Ja Służebnica Pańska.
– Niech ni się stanie według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo…
A Słowo stało się ciałem.
– I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo…

 
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 
Módlmy się:
Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
W okresie wielkanocnym zamiast „Anioł Pański” odmawia się:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja,
Módl się za nami do Boga, Alleluja.

 
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
– Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 
Módlmy się:
Boże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Pozdrowienia chrześcijańskie
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
– Na wieki wieków. Amen.

 
(również przy pracy) Szczęść Boże!
– Szczęść Boże! (lub: Daj, Panie Boże!)

 
Chrystus Zmartwychwstał!
– Prawdziwie Zmartwychwstał!

 
Zostańcie z Bogiem!
– Boże prowadź!


Króluj nam Chryste!
– Zawsze i wszędzie!

#BACK TO TOP